รายงานการขับเคลื่อนนโยบาย FAST6 รอบที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

อ่านออก อ่านไม่ได้ ป.1
สีน้ำเงิน = อ่านออก, สีแดง = อ่านไม่ได้
อ่านออก อ่านไม่ได้ ป.2
สีน้ำเงิน = อ่านออก, สีแดง = อ่านไม่ได้
อ่านออก อ่านไม่ได้ ป.3
สีน้ำเงิน = อ่านออก, สีแดง = อ่านไม่ได้
เขียนได้ เขียนไม่ได้ ป.1
สีน้ำเงิน = เขียนได้, สีแดง = เขียนไม่ได้
เขียนได้ เขียนไม่ได้ ป.2
สีน้ำเงิน = เขียนได้, สีแดง = เขียนไม่ได้
เขียนได้ เขียนไม่ได้ ป.3
สีน้ำเงิน = เขียนได้, สีแดง = เขียนไม่ได้

อ่านออก/เขียนได้ ระดับชั้นป.1-3 และอ่านคล่องเขียนคล่อง ระดับชั้น ป.4-6

อ่านออก/เขียนได้ ระดับชั้นป.1-3

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน อ่านออก อ่านไม่ออก เขียนได้ เขียนไม่ได้
ชั้นป.1 2177 0 0 0 0
ชั้นป.2 2268 0 0 0 0
ชั้นป.3 2317 0 0 0 0

อ่านคล่อง/เขียนคล่อง ระดับชั้นป.4-6

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน อ่านคล่อง อ่านไม่คล่อง เขียนคล่อง เขียนไม่คล่อง
ชั้นป.4 2419 0 0 0 0
ชั้นป.5 2665 0 0 0 0
ชั้นป.6 2719 0 0 0 0

สรุปภาพรวมคณิตคิดเลขเป็น

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ทำได้ ทำไม่ได้
ชั้นป.1 2177 0 0
ชั้นป.2 2268 0 0
ชั้นป.3 2317 0 0
ชั้นป.4 2419 0 0
ชั้นป.5 2665 0 0
ชั้นป.6 2719 0 0
ชั้นม.1 935 0 0
ชั้นม.2 924 0 0
ชั้นม.3 884 0 0
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนกุมภวาปี 1 23 แห่ง
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนกุมภวาปี 2 15 แห่ง
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนกุมภวาปี 3 16 แห่ง
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนกุมภวาปี 4 15 แห่ง
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโนนสะอาด 1 14 แห่ง
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโนนสะอาด 2 16 แห่ง
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองแสง 15 แห่ง
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม 16 แห่ง
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนศรีธาตุ 1 16 แห่ง
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนศรีธาตุ 2 16 แห่ง
เครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 1 14 แห่ง
เครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 2 15 แห่ง